Is Jezus Jehova God?

Er zijn vele religies waarbij “werken” voorop staat om op die manier de liefde van God te verdienen. Soms krijgen andere personen naast Jezus ook een soort status, zoals bij de Katholieke kerk komt er een Maria, als we Maria gaan verhogen gaat daarmee automatisch Jezus een stapje omlaag. De Bijbel leert ons trouwens dat we nooit mogen bidden tot de doden. Of bij de Jehova’s getuigen is het God Jehova die boven Jezus staat. Mensen krijgen leer uit hun Nieuwe wereld vertaling, wat een aangepaste versie is van het Woord van God. Deze nieuwe wereld vertaling is zo aangepast dat Jezus beneden God staat.

Moslims geloven dat Jezus een profeet was en een goed en heilig mens, Hindoes geloven dat Jezus een goede leraar was. New Age gelooft dat Jezus de God in zichzelf heeft ontdekt en dat we allemaal op reis zijn en mogen ontdekken dat we allemaal zelf God zijn. De Mormonen voegen er net als 7e dags adventisten zelfs nog een heel boek aan de Bijbel toe, terwijl de Bijbel zegt dat we er niets moeten weg laten of toevoegen. We kunnen Zijn liefde niet verdienen. Dit document is opgesteld voor ieder die nederig al zijn conclusies even opzij wil zetten en met een nederig hart onderstaande Bijbelverzen wil heroverwegen, wat je hele leven ook geleert is, vergeet het even en lees het alsof je nog nooit van de bijbel hebt gehoord.

Efezieers 2:8Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. 9Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.  

Geen religie kan ons redden, het gaat er niet wat de mensen voor God doen, maar wat onze God voor ons heeft gedaan.

Er zijn dus veel meningen over wie Jezus nu is.

In gesprek met gelovigen en mensen van bijvoorbeeld bovengenoemde religies kunnen we vaak goede gesprekken voeren, veel mensen kennen de Bijbel een beetje, praat je wat langer dan zien we vaak dat het scheef gaat omdat het beeld wat men heeft van Jezus niet klopt. Er zijn zoveel thema’s maar sommigen zijn erg belangrijk, als we gaan bouwen met een scheve fundering dan wordt het gebouw zelf ook wankel. De tegenstander probeert soms de wortels uit je grond te trekken, daarom leert de Bijbel ons ook om goed gewapend door het leven te gaan. Met name goede stevige wortels laten groeien, door Bijbel te lezen, om te gaan met wedergeboren broeders en zusters, bidden etc. 

Zou het goed zijn om de Bijbel te lezen wie Jezus is ? En zegt Hij zelf God te zijn ?

Johannes 1:1

In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. 2Het Woord was bij God in het begin. 3Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 

14Het Woord werd een mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader. 

1 Johannes 3:5U weet dat de Zoon van God mens geworden is om onze zonden te kunnen wegnemen. En Hij kon dat omdat Hij nooit gezondigd heeft. 

1 Johannes 1Het was er vanaf het begin, het Woord dat leven geeft. Wij hebben het Woord gehoord, met eigen ogen gezien, met onze handen aangeraakt. 

2 Petrus 1:1Van: Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan: allen, die een even heerlijk geloof hebben als wij. Dat geloof hebben wij gekregen door de rechtvaardigheid van onze God en Redder, Jezus Christus. 

Hier zien we dat ook Petrus Jezus God noemde.

Titus2: 12En daardoor leren wij dat wij ons van ons slechte leven en onze zondige verlangens moeten afkeren om daarna van dag tot dag verstandig en goed te leven, met ontzag voor God. 13Wij moeten vol verwachting uitkijken naar de tijd dat wij zijn heerlijkheid zullen zien, de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus. 14Hij is voor onze zonden onder Gods oordeel gestorven om ons te redden.  

Ook Paulus noemde Jezus God

 Jesaja 9 vers 5Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 

Johannes 5 vers 15De man verliet de tempel en vertelde de Joden dat het Jezus was die hem had genezen. 16Omdat Jezus dat op de sabbat had gedaan, wilden de Joden Hem straffen. 17Maar Jezus verdedigde Zich met de woorden: ‘Mijn Vader werkt voortdurend en Ik dus ook.’ 18Omdat Hij dat gezegd had, wilden zij Hem doden. Hij had niet alleen iets gedaan wat volgens hen op de sabbat niet mocht, Hij had nu ook nog God zijn eigen Vader genoemd. Daarmee beweerde Hij dus aan God gelijk te zijn. “

Johannes 10 33‘Wij willen U niet straffen om al het goede wat U gedaan hebt,’ antwoordden zij, ‘maar omdat U God beledigt. U bent een mens als wij en U maakt Uzelf tot God! 

Marcus 2 5Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde man: ‘Uw zonden zijn vergeven.’

6Er zaten ook een paar Joodse bijbel-geleerden in dat huis. Toen die dit hoorden, dachten ze bij zichzelf: 7‘Hoe durft Hij! Hij spot met God! Er is er maar één die de mensen hun zonden kan vergeven en dat is God!’

Exodus 3 vers 13 Maar Mozes vroeg: ‘Als ik naar de Israëlieten ga en hun zeg dat de God van hun voorouders mij heeft gestuurd, zullen zij vragen: “Over welke God heb je het?” Wat moet ik dan antwoorden?’ 14‘Zijn naam is: Ik ben die Ik ben,’ was het antwoord. ‘Zeg maar tegen hen: “Ik Ben heeft mij gestuurd!” 15Ja, zeg hun: “De Here, de God van jullie voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, die heeft mij naar jullie toe gestuurd”. De naam Here zal Ik voortaan dragen en zo zal elke generatie Mij noemen.

Johannes 8: 57‘U bent nog geen vijftig jaar en U hebt Abraham al gezien?’ zeiden de Joden. 58‘Het is zoals Ik zeg,’ antwoordde Jezus. ‘Ik ben, al van voordat Abraham werd geboren.’ 59Dit was voor hen aanleiding om stenen te pakken met de bedoeling Hem te stenigen. Maar Jezus verliet ongemerkt de tempel. 

Openbaringen 22: 12‘Ja,’ zegt Jezus, ‘Ik kom gauw met mijn beloning. Ik geef ieder het loon voor zijn daden. 13Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’  

Hebreen 1 8 En toen Hij zijn enige Zoon naar de aarde zond, zei Hij: ‘Laten alle engelen van God Hem aanbidden.’ 7God zegt van zijn engelen: ‘De windrichtingen zijn zijn engelen en het vlammende vuur dient Hem.’

8Maar van zijn Zoon zegt Hij: ‘Uw troon, o God, staat tot in eeuwigheid vast, uw bewind is een rechtvaardig bewind. 

Zelfs God noemt Jezus God

Johannes 14 :6‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader. 7Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Van nu af aan kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem gezien.’

8Maar Filippus zei: ‘Here, laat ons de Vader zien, meer verlangen we niet.’ 9‘Nu ben Ik al zo lang bij jullie, Filippus, ken je Mij nu nog niet? Wie Mij gezien heeft, heeft immers de Vader gezien? Hoe kun je Mij dan vragen de Vader te laten zien? 10Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Wat Ik tegen jullie zeg, komt niet van Mijzelf, maar van mijn Vader. Hij leeft in Mij en doet in Mij zijn werk. 11Geloof toch dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is.

Colossenzen 1 15 In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden, Hij is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping. 16In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. 17Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dankzij Hem. 18Hij is het hoofd van de gemeente, zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste. 19Want God had besloten met zijn hele wezen in zijn Zoon te wonen.

Colossenzen 2

9Want in Hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte.

 Johannes 10: 30De Vader en Ik zijn één.’

31Weer pakten zij stenen om Hem te stenigen.

Johannes 5 23Daarom moet iedereen evenveel eer geven aan de Zoon als aan de Vader. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die Hem gestuurd heeft. 

Ook lezen we in de Bijbel dat er soms mensen op hun knieen vielen voor engelen, de engelen zeiden dan vaak iets van, sta op, buig niet voor mij, ik ben slechts een dienaar van God.

Handelingen 10:25Toen Petrus binnenkwam, liep Cornelius naar hem toe en viel op zijn knieën. 26Maar Petrus trok hem overeind en zei: ‘Sta op! Ik ben ook maar een mens!’  

Waarom vermaande Petrus Cornelius ? Omdat Petrus ook maar een mens was ?

6De twee leerlingen deden wat Jezus had gezegd 7en brachten de dieren bij Hem. Zij legden hun mantel over de rug van het veulen, zodat Hij erop kon zitten. 8Van de mensen die bij Jezus waren, spreidden velen hun mantels voor Hem uit op de weg. Anderen rukten takken van de bomen en legden die voor Hem neer. 9Jezus reed midden tussen een zee van mensen die riepen: ‘Hosanna! Eer voor de Zoon van David! Gezegend is Hij die komt in de naam van de Here! Prijs Hem tot in de hoogste hemelen!’ 

Waarom vermaande Jezus de mensen niet die hem zo gingen prijzen ? Omdat Jezus wist dat Hij meer dan een mens was ?

Johannes 20: 27‘Thomas, zie je mijn handen en mijn zij? Voel maar en twijfel niet meer. Geloof dat Ik leef!’ 28‘Mijn Here en mijn God,’ zei Thomas.  

Waarom werd Thomas niet vermaand door Jezus ?

Mattheus 2 vers 10 Toen ze dat zagen, werden ze enorm blij. 11Zij gingen naar binnen en vonden het kind en zijn moeder Maria. Vol eerbied knielden zij voor Hem neer. Zij gaven Hem kostbare geschenken: goud, wierook en mirre. 

Mattheus 14 32Zodra zij in de boot stapten, ging de wind liggen. 33De anderen bogen zich vol ontzag voor Jezus neer. ‘U bent werkelijk de Zoon van God!’ zeiden zij. 

Johannes 2:14Op het tempelplein zag Hij handelaars die runderen, schapen en duiven verkochten en geldwisselaars die achter hun tafeltjes zaten. 15Hij knoopte een paar stukken touw aan elkaar en joeg hen daarmee met hun dieren de tempel uit. Het geld van de wisselaars gooide Hij op de grond en hun tafeltjes gooide Hij omver. 16Tegen de duivenverkopers zei Hij: ‘Eruit! Het huis van mijn Vader is geen markt!’ 17Dit herinnerde de leerlingen eraan dat er geschreven staat: ‘Van mijzelf blijft niets over, omdat ik alles geef voor uw huis.’ 18De Joden namen dit niet. ‘Hoe durft U! Bewijs maar eens dat U dit mag doen!’ 19‘Breek deze tempel af,’ zei Jezus. ‘En in drie dagen zal Ik hem weer opbouwen.’ 20‘Wat!’ riepen de Joden. ‘Er is zesenveertig jaar aan deze tempel gewerkt en U zou er in drie dagen mee klaar zijn?’ 21Maar Jezus bedoelde dat Hijzelf, zijn eigen lichaam, die tempel was. 22Later, toen Hij uit de dood was teruggekomen, herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had. Het klopte met wat er in de Boeken staat en zij geloofden het. 

 Wie doet Jezus weer opstaan na 3 dagen ? God de Vader Jehova ? Of Jezus zelf ? Hij zegt immers:  IK bouw hem weer op ! Jezus is God ?

Er zijn teksten zoals:

Lucas22: 42‘Vader,’ bad Hij, ‘neem deze beker alstublieft van Mij weg. 43Maar wat U wilt zal gebeuren en niet wat Ik wil. 

En zo zijn er meer, waarop het kan lijken dat de Vader boven hem staat. Maar God is naar de aarde gekomen en heeft zichzelf mens gemaakt, hij heeft zijn Goddelijkheid afgelegd om 1 van ons te kunnen worden, hij heeft dezelfde verleidingen gehad, verdriet, pijn, honger, alles heeft hij als mens gekend omdat hij Eén van is geworden.

Filippenzen 2 vers 5Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, 6die, hoewel Hij de gestalte van God had, Zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. 7Integendeel, Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. 8Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis.  

Mattheus 23 vers 34, hier zegt Jezus:” IK zal profeten etc sturen en vers 37, hoe vaak heb IK uw kinderen bij elkaar willen brengen ?

Handelingen 7 waar Stefanus zegt : Heer Jezus, ontvang mijn geest”

En zo zijn er nog talloze teksten te vinden in de Bijbel wie Jezus is.

Jezus zei misschien niet direct, Ik ben God, aanbid mij.

Maar als ik zeg: “ Mary is mijn echtgenote.” En Mary zegt: “ Louis is mijn man.”

Heb ik ergens gezegd dat wij getrouwd zijn ? Nee en toch kun je wel deze conclusie trekken dat wij getrouwd zijn.

 God heeft niet zomaar iemand uitgekozen die het lijden mocht doormaken, nee Hij is uit liefde zelf naar de aarde gekomen voor jou, mij en iedereen, heeft zijn Goddelijkheid afgelegd om de relatie tussen mens en God te kunnen herstellen.

Dan is er nog deze tekst: 

 Mattheus 24:35 De hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zeker niet. 36Maar wanneer dat allemaal zal gebeuren, op welke dag en welk uur, weet niemand. Ook de engelen in de hemel weten het niet. Alleen de Vader weet het. 37Als Ik, de Mensenzoon, terugkom, zal het net zo zijn als in de tijd van Noach. 38In die tijd voor de grote vloed ging alles gewoon door. Men at, dronk en trouwde tot het moment dat Noach de ark inging. 39De mensen merkten niets tot de grote vloed kwam en hen allen wegnam. Als Ik, de Mensenzoon, kom, zal het net zo gaan. 

Iemand zou kunnen stellen dat Jezus dus minder is dan Zijn Vader. Een Christen zou kunnen antwoorden dat Jezus zijn Goddelijkheid heeft afgelegd en om die reden de dag en het uur van de terugkomst niet kon weten. Maar een nog duidelijker antwoord hierop zou ook als volgt kunnen worden uitgelegd:            

Als we kijken naar de oude Joodse cultuur en gewoonten, dan was een huwelijk altijd ver vooraf voorbereid. In die tijd was het een grote gebeurtenis, veel groter dan vandaag de dag, de hele gemeenschap was erbij betrokken. Iedereen paste zijn werkschema erop aan, weken van te voren, alles week voor die grote dag van de bruiloft. Er was geen koelkast of supermarkt, dus alles moest heel goed worden voorbereid voor die ene dag, iedereen wist wanneer het bijna zover was. Maar alleen de vader wist wanneer het de tijd was voor de bruidegom om zijn bruid op te halen. De Joodse man ( bruidegom ) zou een prijs betalen voor de bruid en in de tijd van verloving zou hij een huis voorbereiden, een bruiloft etc. op zijn kosten.

Als alles was voorbereid wachtte de bruidegom op het teken van de vader om de bruid te mogen ophalen, als de vader tevreden was blies hij op de ramshoorn als teken, dan werden de getuigen gehaald en de bruid. Dat betekende dat alleen de vader wist wanneer het de tijd was wanneer het bruidspaar gaat trouwen en wanneer het komt te wonen in de nieuwe woning.

In de context ervoor zien we dat Jezus ons waarschuwde hoe we de signalen van zijn terugkomst kunnen herkennen . Als we kijken wat hij ervoor zei : Markus 13: 28Leer van de vijgenboom deze les. Wanneer er knoppen en blaadjes aan komen, weet je dat het gauw zomer wordt. 29Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld. Als je ziet gebeuren wat Ik zojuist heb gezegd, weet je dat het niet lang meer duurt, dat het vlakbij is.  

 Jezus sprak dus met de gebruiken van de Joodse cultuur, het lijkt erop dat Jezus niet zegt dat hij het niet wist wanneer hij terug zou komen, maar geeft de autoriteit en respect aan De Vader die het laatste woord heeft voor wanneer deze dingen precies zullen gaan gebeuren.

Als we deze uitleg naast een Joodse bruiloft leggen, zien we veel overeenkomsten.

Deze uitleg lijkt ook in harmonie te zijn met onderstaande Bijbelvers.

Johannes 14 2In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken. 3Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie voor altijd bij Mij zijn.  

Jezus komt dus terug om zijn bruid op te halen, wie is zijn bruid ?

Vaak is het beter om ons te onderwerpen aan het woord van God en niet teveel willen begrijpen en willen verklaren.